Zrušiť

Reklamačný poriadok

VIP Travel, spol. s.r.o.
so sídlom Panská 6, Bratislava
IČO: 35 875 305,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 30630/B

 


R e k l a m a č n ý p o r i a d o k

 


Spoločnosť VIP travel, spol. s.r.o., so sídlom Panská 6, Bratislava, IČO: 35 875 305, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 30630/B (ďalej len „cestovná kancelária“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov informuje spotrebiteľa – objednávateľa zájazdu o podmienkach a spôsobe reklamácie zájazdu, ktorý bol predmetom Zmluvy o obstaraní zájazdu uzatvorenej medzi cestovnou kanceláriou ako obstarávateľom zájazdu a spotrebiteľom ako objednávateľom zájazdu.

Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a doplnení a zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení sporov“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a zároveň sa spravuje príslušnými ustanoveniami Všeobecných zmluvných podmienok účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie VIP travel, spol. s r.o. (ďalej len „všeobecné podmienky“) v platnom znení.

Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v každej prevádzkarni cestovnej kancelárie.


I. Podmienky uplatnenia reklamácie a zodpovednosť Cestovnej kancelárie za vady a za škodu

1. Ak po začatí zájazdu cestovná kancelária neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas, alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva o zájazde zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú dohodnuté v zmluve o zájazde, je cestovná kancelária povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a objednanými službami. Zmena ubytovacieho zariadenia v cieľovom mieste, ak je obstarané ubytovanie a ostatné služby s tým spojené v rovnakej alebo vyššej kategórii alebo štandarde, zmena stanoveného programu zájazdu z dôvodov, za ktoré cestovná kancelária nezodpovedá alebo vzniknú zásahom vyššej moci, nezabezpečenie služieb sprievodcu alebo delegáta cestovnej kancelárie, ani zmena leteckej spoločnosti, typu lietadla a trasy a času letu, sa však nebudú považovať za služby nižšej kvality.

2. Ak služby nižšej kvality nemožno zabezpečiť alebo ich objednávateľ neprijme, je cestovná kancelária povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, je cestovná kancelária povinná poskytnúť objednávateľovi dopravu späť na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu, s ktorým objednávateľ súhlasí, vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý zmluvne, je cestovná kancelária povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady, alebo rozdiel ceny uhradiť z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.

3. V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu. Objednávateľ musí uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu cestovnej kancelárie tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. Zástupca cestovnej kancelárie je povinný rozhodnúť o náprave reklamácii ihneď, v rámci svojej kompetencie.

4. Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a zjednať nápravu, spíše zástupca cestovnej kancelárie alebo dodávateľ služby s objednávateľom reklamačný protokol s označením zájazdu, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Protokol podpíše zástupca cestovnej kancelárie alebo dodávateľ služby a objednávateľ, ktorý obdrží jeden jeho exemplár; podpis zástupcu cestovnej kancelárie ani dodávateľa služby sa nebude chápať ako prejavenie súhlasu s obsahom protokolu ani opodstatnenosťou vytýkaných nedostatkov. Tento potvrdený reklamačný protokol je objednávateľ povinný predložiť pri reklamácii v cestovnej kancelárii.

5. Svoje právo z reklamácie musí objednávateľ uplatniť v cestovnej kancelárii bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o zájazde, inak toto právo zaniká. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami je cestovná kancelária povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie.

6. Cestovná kancelária zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o zájazde bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť cestovná kancelária alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. Cestovná kancelária nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si objednávateľ objedná na mieste u sprievodcu, v hoteli alebo u iného subjektu.

7. Ak nenastúpi objednávateľ na zájazd alebo pobyt bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy o zájazde alebo počas zájazdu alebo pobytu dobrovoľne nevyčerpá službu cestovného ruchu, nemá voči cestovnej kancelárii žiadne nároky zo zodpovednosti za vady. To isté platí v prípade, že objednávateľ nemôže nastúpiť na zájazd alebo pobyt alebo vyčerpať službu cestovného ruchu pre porušenie svojich povinností.

8. Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené objednávateľovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.

9. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie sú závislé na činnosti a postupe cestovnej kancelárie alebo okolnosti na strane objednávateľa, v dôsledku ktorých objednávateľ úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou kanceláriou zabezpečené služby, nevzniká objednávateľovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.

10. Ak v dôsledku porušenia alebo nesplnenia povinností stanovených právnymi predpismi platných a účinných v mieste pobytu bude objednávateľ z krajiny alebo miesta pobytu vyhostený alebo bude voči nemu uplatnené iné preventívne alebo sankčné opatrenie, nemá voči cestovnej kancelárie právo na náhradu akejkoľvek škody, nákladov alebo inej ujmy, ktorá mu v tejto súvislosti vznikne.

11. Cestovná kancelária upozorňuje na prípadné meškanie dopravných prostriedkov z dôvodu zhoršenia zjazdnosti ciest, zaťaženosti hraničných priestorov, preplnenosti vzdušných koridorov, nepriaznivého počasia, príp. z technických a prevádzkových dôvodov. Cestovná kancelária sa zbaví zodpovednosti za škodu spôsobenú meškaním dopravných prostriedkov za podmienok uvedených v odseku 12 alebo 13 uvedených nižšie. Z dôvodu meškania dopravných prostriedkov nemá objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy o zájazde.


12. Cestovná kancelária nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená objednávateľom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

13. Cestovná kancelária nebude niesť žiadnu zodpovednosť za škody, náklady alebo iné ujmy, ktoré objednávateľovi alebo inému účastníkovi zájazdu vzniknú v dôsledku toho, že v prípade odopretia vstupu na palubu lietadla, zrušenia letu alebo jeho meškania neuplatnil svoje práva voči príslušnému leteckému dopravcovi, ktoré mu priznáva Nariadenie (Rady) č. 261/2004 zo dňa 11.2.2004. Cestovná kancelária upozorňuje, že každý letecký dopravca je povinný informovať pasažierov o ich právach vyplývajúcich z uvedeného nariadenia.

14. V prípade, že objednávateľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým cestovná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že cestovná kancelária porušila jeho práva, má právo obrátiť sa na cestovnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu. Ak cestovná kancelária na žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania objednávateľom, objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s cestovnou kanceláriou je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/). Objednávateľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. V prípade, že objednávateľ kúpil u cestovnej kancelárie produkty alebo služby cestovného ruchu on-line, tak je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovarov alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov s výnimkou uzatvorenej zmluvy o zájazde oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len „RSO“) na riešenie svojich sporov, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Objednávateľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažností. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Objednávateľ môže priložiť dokumenty na podporu svojich sťažností.


Tento reklamačný poriadok je záväzný odo dňa jeho prijatia cestovnou kanceláriou. Jeho ustanovenia nadväzujú na úpravu práv a povinností Cestovnej kancelárie a spotrebiteľa – objednávateľa uvedené vo Všeobecných podmienkach.


V Bratislave, dňa 1.1.2016


VIP Travel, spol. s r.o.

O nás | Všeobecné podmienky | Ako rezervovať | Partneri | Kontakt
Všetky práva vyhradené 2011 VIP Travel s.r.o. Developed by TravelData [rmb].
Facebook