Loading...

Aktuálne informácie

Informácie o cestovných dokladoch

Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje druhy cestovných dokladov, podmienky ich vydávania, odnímania a odoberania, práva a povinnosti štátnych občanov Slovenskej republiky a iných osôb, podmienky prekračovania štátnej hranice Slovenskej republiky občanmi, ktoré nie sú ustanovené v osobitnom predpise Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006. ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc). a sankcie za porušenie tohto zákona.
Všeobecné informácie:

 

Druhy cestovných dokladov:


a) cestovný pas,
b) diplomatický pas,
c) služobný pas,
d) náhradný cestovný doklad,
e) cestovný doklad cudzinca,
f) náhradný cestovný doklad Európskej únie,
g) iný doklad – napríklad občiansky preukaz.

Viac informácií nájdete tu:

 

Cestovanie maloletého dieťaťa do zahraničia

Každý občan vrátane maloletého dieťaťa môže vycestovať do zahraničia len s platným cestovným dokladom. Odporúčame overiť na zastupiteľskom úrade štátu návštevy, či okrem cestovného dokladu nebude vyžadovaný tiež písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu), v akej forme a jazyku, a či podpis musí byť overený notárom, alebo je postačujúci len jednoduchý súhlas rodiča (zákonného zástupcu)


Cestovanie maloletého dieťaťa do zahraničia

***

 

V prípade otázok nás naváhajte kontaktovať na uvedenom telefónnom čísle alebo na e-mailovej adrese. 

Tel: +421 2 707 00 707 / +421 915 841 831 / +421 905 555 420E- mail: info@viptravel.sk